Regulament Concurs

Participă la concurs și poți câștiga una dintre cele 5 Lenjerii, cu tematica de Paste. Orice comandă de minim 150 lei pe lenjerii-calitate.ro din 01 aprilie până pe 21 aprilie 2024, te înscrie automat. Mai multe comenzi, mai multe înscrieri, mai multe șanse de câștig!

 

REGULAMENT CONCURS

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Organizatorul Concursului este Inovius Online SRL CUI: RO42360285 Nr. Reg. Com: J40/3280/2020 Sediu Social: Aleea Ion Agarbiceanu nr 3, sector 3, Bucuresti

1.2 Autentificarea și legalizarea Regulamentului, desemnarea și validarea câștigătorului, expedierea premiului vor fi realizate de Organizator. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3 Regulamentul, precum și detaliile Concursului sunt disponibile fiecărui solicitant în mod gratuit, pe https://lenjerii-calitate.ro/

1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda Concursul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost realizată și informarea inițială, respectiv pe Pagina de Facebook și pe Pagina de Instagram, cu cel puțin 24 (douăzecișipatru) de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1 Concursul începe la data de 1 aprilie 2024 ora 00.00 și se încheie la data de 21 aprilie 2024, ora 23:59, castigatorul fiind anuntat pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/lenje...

2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a reduce/ prelungi în mod unilateral perioada Concursului, după caz, dar nu înainte de a anunța această decizie public, pe pagina de Facebook și de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

2.3 În cazul în care, cel târziu până la data de 21 aprilie 2024 ora 23:59 Organizatorul constată că nu există cel puțin 1 înregistrare validă, Concursul se anulează în mod automat la această dată, fără a mai fi necesară anunțarea prealabilă sau îndeplinirea oricărei alte formalități.

SECȚIUNEA 3. DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1 Poate participa la Concurs orice persoană fizică, cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în România, sau cetăţean străin ori apatrid rezident pe teritoriul României (care poate face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenţă fiscală înregistrat la Administraţia Financiară), care a împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani la data începerii Concursului şi care realizeaza cel putin o achizitie de cel putin 100 lei pe siteul https://lenjerii-calitate.ro/, cu date reale privind identitatea şi posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon) şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumiţi în continuare "Participanţii"). Persoanele cu vârsta mai mică de 18 (optsprezece) ani la data demarării Concursului nu pot participa.

3.2 Angajații și colaboratorii Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora, nu au dreptul de a participa la concurs.

3.5 Pentru a putea participa la Concurs, participantul trebuie să ia la cunoştinţă şi să accepte prezentul Regulament. Participarea echivalează cu acceptarea integrală, fără obiecţiuni, de către Participanţi a prezentului Regulament, inclusiv prevederile acestuia în materia protectiei datelor cu caracter personal.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

4.1 Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”), în vigoare începând cu data de 25.05.2018, prelucrarea datelor cu caracter a persoanelor fizice se efectuează în conformitate cu prevederile Anexei 1 la prezentul Regulament “PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”, care face parte integrantă din acesta.

4.2 Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

5.1 În cadrul Concursului, se vor acorda 5 Lenjerii de pat, de Paste.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI

6.1 Pentru înscrierea la Concurs şi pentru a putea câştiga premiul acordate, Participanţii care îndeplinesc condiţiile de participare, menţionate în Secțiunea 3 - „DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament, trebuie să urmeze întocmai paşii menţionaţi în următorul mecanism: a) Participantul va accesa site-ul www.inovius de pe care trebuie sa faca cel putin o achizitie in valoare de 100 RON. Sunt permise achizitii multiple de pe acelasi cont de utilizator.

6.2 Organizatorul are următoarele drepturi: - Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea, costurile acestui Concurs, desfăşurarea în bune condiţii a acesteia. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea în mod nelegal sau neregulamentar de premii, Organizatorul va notifica autorităţile competente cu privire la aceste fapte şi totodată va putea solicita atragerea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 7. SELECTAREA CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

7.1 Câștigătorul va fi desemnat la data de 26 aprilie 2024, prin tragere la sorți, dintre participanții care au îndeplint condițiile enunțate anterior (Secțiunea 6. “MECANISMUL CONCURSULUI”). Se vor alege 5 castigatori. În situația în care câștigătorul refuză premiul acordat sau nu poate fi contactat în vederea ridicării acestuia, premiul se va repartiza primei rezerve. Tragerea la sorți se va realiza în data de 26 aprilie 2024 utilizând platforma random.org. În cazul în care niciun participant nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament, Concursul va fi declarat nul.

7.2 Organizatorul își declină orice răspundere în situația în care Participantul nu răspunde la mesajul transmis de organizator în privat pe contul cu care a participat la concurs în termen de 72 (șaptezecișidouă) de ore lucrătoare sau pentru oricare alte situații în care Participantul nu poate fi contactat. Participantul care nu răspunde mesajului privat transmis de organizator în termen de 72 (șaptezecișidouă) de ore lucrătoare de la data anunțării contactării conform prezentului Regulament, va fi desemnat necâștigător și se va trece la contactarea primei rezerve, conform procedurii de mai sus.

7.3 După validarea câștigătorului, numele de utilizator al acestuia și premiul acordat vor fi făcute publice prin afișarea pe pagina de Facebook, în maxim 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la momentul validării, în cadrul postării de concurs prin intermediul unui comentariu.

7.4 Contestațiile se pot formula și trimite în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la data primei publicări a câștigătorului pe pagina dedicată Concursului. Contestația se trimite prin e-mail organizatorului, pe adresa: contact@inovius,ro și va cuprinde în mod obligatoriu: i) numele și prenumele din actul de indentitate ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația

7.5 Contestațiile se vor soluționa de Organizator în termen de 48 (patruzecișiopt) de ore lucrătoare de la confirmarea primirii acestora.

7.6 Participantul declarat câștigător are posibilitatea de a opta cu privire la refuzul de a intra în posesia Premiului prin intermediul unui mesaj transmis Organizatorului.

7.7 Refuzul exprimat în aceste condiții va fi consemnat de Organizator și se consideră irevocabil, Organizatorul declarând-ul necâștigător și trecând la contactarea rezervei în ordinea desemnării conform programului de distribuție aleatorie random.org.

SECŢIUNEA 8. ÎNMÂNAREA PREMIULUI

8.1. Înmânarea premiului câştigătorilor se va face pe cheltuiala Organizatorului.Premiul va fi transmis către câștigător de către Organizator prin intermediul unei firme de curierat, cu confirmare de primire, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data validării câștigătorului.

8.2. Organizatorul și colaboratorii acestuia nu vor fi responsabili pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiului cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, servicii de curierat etc.

8.3. Orice eroare şi/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acurateţea datelor de contact furnizate de Participanţi fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea la Concurs, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreşte să se înscrie la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului.

9.2. Organizatorul nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate Participanţilor, în cazul în care aceştia primesc mesaje scrise pe telefonul mobil prin care se pretinde câştigarea unor anumite sume de bani sau premii ca urmare a participării la acest Concurs sau orice alt Concurs organizat de INOVIUS ONLINE SRL şi care nu au fost transmise de Organizator conform prezentului Regulament. În acest sens, oricăror persoane care intenţionează să participe la Concurs sau participă la Concurs, li se pune în vedere ca, în situaţia câştigării unui premiu în cadrul acestui Concurs, informarea iniţială referitoare la câştigarea premiului se va face prin publicarea pe paginile de Facebook, respectiv Instagram a Participantului câştigător, urmând ca o confirmare a obţinerii premiului să se facă telefonic, după transmiterea informaţiilor de către Participantul câştigător, pe email, Organizatorului.

9.4. Cu privire la înscrierea în cadrul Concursului, Participanţii înţeleg că sunt singurii răspunzători de consecinţele acesteia.

9.5. Totodată, la momentul înscrierii, Participantul garantează următoarele: a) Datele de identificare solicitate la înregistrare sunt cele adevărate, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente în vigoare; b) Nu va face cereri de trafic excesiv, nu va furniza sau trimite mai departe serii de scrisori, corespondenţă aruncată sau nesolicitată sau reclamă neautorizată (spam) de orice fel, rezumate, scheme piramidale sau să se angajeze prin orice alt comportament intenţionat să inhibe ceilalţi Utilizatori de a utiliza acest site, sau orice alt site de internet, sau care este altfel posibil să păgubească sau să distrugă reputaţia Organizatorului sau reputaţia unei terţe părţi.

9.6. De asemenea, orice persoană care vizitează paginile de Facebook si Instagram aferente Concursului este informată că se vor lua toate măsurile rezonabile în vederea cenzurării comentariilor care se vor publica pe paginile aferente Concursului. Totuşi, orice persoană care vizitează paginile de Facebook si Instagram aferente Concursului înţelege faptul că în timpul vizitării şi/sau utilizării paginilor este expus unui conţinut obţinut dintr-o varietate de surse şi că Organizatorul nu poate fi ţinut responsabil în niciun fel de acurateţea, utilitatea, siguranţa, sau drepturile de proprietate intelectuală ale materialelor de pe pagină.

9.7. Organizatorul nu garantează că nu vor exista pe paginile de Facebook, respectiv Instagram comentarii ale unor Utilizatori care pot fi neplăcute, ofensatoare, indecente sau jignitoare. Utilizatorul înţelege faptul că în timpul vizitării şi/sau utilizării paginii de Facebook și Instagram este expus unui conţinut obţinut dintr-o varietate de surse şi că Site-ul şi administratorii săi nu sunt răspunzători în niciun fel de acurateţea, utilitatea, siguranţa, sau drepturile de proprietate intelectuală ale acestui conţinut.

9.8. Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală şi publicitate, precum şi orice alt domeniu relevant, pentru consecinţele directe sau indirecte ale publicării de comentarii în cadrul Concursului. Sub nici un fel de circumstanţe Organizatorul nu poate fi ţinut răspunzător pentru orice fel de material, orice fel de erori sau omisiuni în cuprinsul acestora, pierderi sau daune de orice fel care au rezultat din accesarea de către Participanţi a paginilor de Facebook și Instagram şi a participării la Concurs.

SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE

10.1. Taxele şi impozitele aferente Premiului la data acordării, vor fi suportate de Organizator. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură (de exemplu contribuţii sociale datorate conform legii) în legătura cu Premiul sunt în sarcina exclusivă a câştigătorului acestuia.

10.2. Prin participare la Concurs Participanţii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiului din prezentul Concurs.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 12. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZ FORTUIT

Pentru scopul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament Oficial.

12.1 Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs pe paginile de Facebook, respectiv Instagram. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

12.2 Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/neokidsromania), în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia evenimentului de forţă majoră sau caz fortuit, existenţa acestuia.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Concursului

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezentul Regulament, câștigătorul înțelege și consimte ca Organizatorul să-i facă public numele pe pagina de Facebook dedicată Concursului.

INOVIUS ONLINE SRL se angajează să respecte confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prezenta Anexă descrie modul în care utilizăm, distribuim, protejăm și prelucrăm, în calitatea noastră de operatori de date, Datele cu Caracter Personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le putem colecta în legătură cu dumneavoastră prin participarea la Concurs.

Prezenta Anexa a fost redactată ținând cont de Regulamentul General privind Protecția Datelor („GDPR”). Ne angajăm să respectăm GDPR în toate operațiunile de prelucrare a datelor în Spațiul Economic European și în orice alte cazuri în care se aplică.

Ce Date cu Caracter Personal Putem Colecta

„Date cu Caracter Personal” se referă la orice informații care pot fi utilizate, singure sau în combinație cu alte informații, pentru a vă identifica. Putem colecta Date cu Caracter Personal care vă privesc după cum urmează: • Pentru organizarea și desfășurarea Concursului, executarea obligațiilor prevazute în prezentul Regulament, contactarea dumneavoastră în calitate de câștigător și pentru livrarea premiilor este posibil să ne comunicați nume utilizator, nume și prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, semnătură.

Cum utilizăm Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

În măsura permisă de lege, folosim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele scopuri și pe baza următoarelor temeiuri legale:

Necesitate contractuală

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru a vă permite să participați la concursul organizat pe baza prezentului Regulament și pentru a ne exercita și proteja drepturile care rezultă din participarea dumneavoastră la Concurs. În cazul în care nu ne furnizați anumite Date cu Caracter Personal în vederea prelucrării descrise mai sus, este posibil să nu putem îndeplini obligațiile asumate în calitate de Organizator.

Obligație legală

Este posibil să fim obligați prin lege să colectăm și să prelucrăm anumite Date cu Caracter Personal despre dumneavoastră. De exemplu, poate fi necesar să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru: • a îndeplini obligațiile fiscale; • în scop probatoriu în legatură cu activităţile de mai sus şi de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menţionate la scopurile de mai sus, în vederea menţinerii evidenţelor legate de activităţile desfăşurate, pentru protejarea drepturilor în justiţie şi exercitarea altor drepturi conform legii.

Interesele noastre legitime

Este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în cazul în care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime în calitate de societate organizatoare, inclusiv pentru a ne gestiona, promova și îmbunătăți activitatea și a ne gestiona riscurile. De exemplu, este posibil să prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pentru: • a preveni și detecta comportamente ilegale și a ne proteja sau pune în executare drepturile noastre legale, de exemplu, apărarea societății în cazul litigiilor; și • a ține evidența activităților desfășurate.

Consimțământul dumneavoastră

Putem solicita, de asemenea, în mod direct sau prin intermediul împuterniciților, consimțământul dumneavoastră separat pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. În cazul în care am solicitat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, puteți ulterior să retrageți acest consimțământ în orice moment contactându-ne la adresa prevăzută mai jos în secțiunea „Cum să ne contactați”, fără a aduce atingere caracterului legal al prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. În cazul în care ne furnizați Date cu Caracter Personal ale unor terțe părți, trebuie să vă asigurați că ați notificat respectiva terță parte înainte de a ne comunica Datele sale cu Caracter Personal, arătându-i aceste prevederi privind Confidențialitate, explicându-i că Datele sale cu Caracter Personal vor fi prelucrate în conformitate cu aceastea, și obținând consimțământul său, dacă este cazul.

Distribuirea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal către Terțe Părți

În principiu, nu distribuim sau nu divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal către terțe părți. Cu toate acestea, este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele cazuri: • Furnizorilor de servicii. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal societăților care prestează servicii pentru noi, care acționează ca persoane împuternicite de operator, precum furnizorii de servicii de marketing, curierat, plată / bancare, sau alte servicii. Furnizorii de servicii au obligația să păstreze confidențialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și nu au dreptul să utilizeze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în alt scop decât pentru a efectua serviciile pe care le prestează pentru noi. • Terțelor părți dacă acest lucru este impus de lege. Este posibil să divulgăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unei terțe părți dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale sau a deciziei unei autorități judiciare, a unei autorități publice sau a unui organism guvernamental, sau în cazul în care divulgarea este necesară pentru securitatea națională, aplicarea legii sau pentru alte chestiuni de importanță publică. • Altor terțe părți cu consimțământul dumneavoastră. Este posibil, de asemenea, să distribuim Datele dumneavoastră cu Caracter Personal unor alte terțe părți în cazul în care sunteți de acord cu o astfel de distribuire.

Păstrarea Datelor Dumneavoastră cu Caracter Personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară în mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv în scopul îndeplinirii oricăror cerințe legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

Măsuri de Securitate Luate pentru Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

Vom lua măsuri de precauție rezonabile pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal împotriva pierderii, utilizării abuzive sau modificării. Printre alte măsuri, asigurăm securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal prin criptare, protejarea parolei și prin restricționarea în alt mod a accesului la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. Transmiterea de informații pe internet nu este complet sigură si nu putem garanta securitatea Datelor cu Caracter Personal care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere se face pe propriul dumneavoastră risc. Trebuie, de asemenea, să luați în continuare măsuri pentru a vă proteja Datele cu Caracter Personal, cum ar fi evitarea utilizării unor ID-uri de utilizator sau parole vizibile sau predictibile, schimbarea parolelor dumneavoastră la intervale regulate și asigurându-vă că nu ați divulgat parola(ele) dumneavoastră niciunei alte persoane și că nu v-ați dat acordul unei terțe părți pentru a avea acces la contul dumneavoastră de utilizator și la Datele cu Caracter Personal.

Drepturile Dumneavoastră în Legătură cu Datele Dumneavoastră cu Caracter Personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care noi le prelucrăm, sub rezerva condițiilor prevăzute în legile aplicabile: • dreptul de a afla dacă Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi și de a solicita o copie a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și informații referitoare la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, inclusiv scopurile prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, terțele părți cărora le sunt divulgate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal; • dreptul de a solicita rectificarea oricăror Date cu Caracter Personal inexacte sau incomplete; • dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal sau restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, mai exact, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care va permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca noi să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă motivele legitime ale operatorului de date prevalează asupra celor ale persoanei vizate; • dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal; • dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați acordat; • în anumite circumstanțe, dreptul de a solicita portabilitatea datelor; • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor competent, și • dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care noi le luăm în legătură cu dumneavoastră și care produc efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Noi nu desfășurăm în general un astfel de proces decizional automatizat dar, în cazul în care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile în care sunt luate astfel de decizii. Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact prevăzute în secțiunea de mai jos “Cum să ne contactați”.

Cum să ne contactați

În cazul în care doriți să aflați mai multe despre operațiunile noastre de prelucrare, puteți să ne contactați prin e-mail la adresa contact@lenjerii-calitate.ro.

Consimțământul cookie-urilor GDPR

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a vă oferi cea mai relevantă experiență, amintindu-vă preferințele și repetând vizitele. Dând clic pe „Accept”, sunteți de acord cu utilizarea TOATE cookie-urile. Cu toate acestea, puteți vizita Setările cookie-urilor pentru a furniza un consimțământ controlat.
Activat Permanent

Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul web să funcționeze corect. Această categorie include doar cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului web. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.

Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a oferi vizitatorilor reclame și campanii de marketing relevante. Aceste cookie-uri urmăresc vizitatorii de pe site-uri web și colectează informații pentru a oferi reclame personalizate.

Cookie-urile de performanță sunt utilizate pentru a înțelege și analiza indicii cheie de performanță ai site-ului web, ceea ce ajută la oferirea unei experiențe mai bune utilizatorilor pentru vizitatori.

Cookie-urile analitice sunt utilizate pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul web. Aceste cookie-uri ajută la furnizarea de informații despre valori, numărul de vizitatori, rata de respingere, sursa de trafic etc.

Modifică